NOAP

NOAP

Onze School

De Nederlandse school in de Algarve is een Nederlandse school voor volledig  dagonderwijs dat wordt bestuurd door de Stichting Nederlands Onderwijs Algarve Portugal, in het kort NOAP. Naast volledig Nederlandstalig basisonderwijs bieden wij ook deeltijd onderwijs aan op alle niveaus in de Nederlandse taal en Cultuur (NTC). Na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van buitenschoolse activiteiten.

Onze missie:

Aan het eind van je schooltijd:
Kan jij…..
Weet jij………….
Heb jij,……………
Ken jij…………..
En ben jij jouw beste “JIJ”!
 
Bij NOAP zorgen wij ervoor dat…
leerlingen zich cognitief ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden
leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen
 
We zijn een kleine Nederlandse school waar we….
– ervoor zorgen dat de leerlingen met plezier naar onze school gaan.
– zorgen voor structuur en een veilige leeromgeving.
– de leerlingen om hun zelfstandigheid en vertrouwen te vergroten.
– leerlingen leren verantwoording te nemen voor hun eigen werk en hun gedrag.
– leerlingen leren hun taken te plannen en zelfstandig uit te voeren.
– leerlingen leren samenwerken en omgaan met elkaar.
– leerlingen leren kritisch en probleemoplossend te werken.
– ouders/verzorgers informeren over de ontwikkelingen binnen de school.
– ouders graag willen betrekken bij de organisatie en het onderwijs..

Jij mag (er) zijn!

Jij mag er zijn!
 
Wij helpen je bij het ontdekken en ontwikkelen van je eigen “jij”!
 
Met vallen en opstaan, winnen en verliezen, onderzoeken en uitvinden helpen wij jou om de beste versie van jezelf te worden. Want, JIJ mag er zijn!
 
Bij ons op school zijn we met elkaar in een rijke leeromgeving waarbinnen je, naast de basiskennis en vaardigheden, zelf beslissingen leert te nemen, een mening te vormen, te zeggen wat jij wilt en te luisteren naar een ander.
 
NOAP onderschrijft een educatief concept dat kinderen een leerrijke plek biedt om de beste versie van zichzelf te ontdekken, hun vaardigheden te trainen en uit te breiden en zich klaar te maken voor een volgende stap.
 
Een leerling is nieuwsgierig en leergierig genoeg om allerlei bekende en onbekende zaken te ontdekken en/of te onderzoeken. Kinderen kunnen zelf het best bepalen op welke manier zij het meeste leren van hun ontdekkingstocht. Daarbij hebben ze wel een helpende en vooral begeleidende hand nodig.
 

Onze doelen zijn:

  • De basis is belangrijk, rekenen, taal en goed kunnen lezen is een pré. Wij zorgen dat leerlingen zich cognitief ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden en zich persoonlijk ontwikkelen. Dit hebben ze nodig voor later, hier kunnen ze in hun verdere leven op bouwen.
  • We zijn een fijne school, waar we ervoor zorgen dat de leerlingen met plezier naar onze school gaan. We zorgen voor structuur en een veilige leeromgeving. We stimuleren onze leerlingen om hun zelfstandigheid en vertrouwen te vergroten. We leren leerlingen verantwoording te nemen voor hun eigen werk en hun gedrag.
  • Samenwerken en samen doen vinden wij belangrijk, maar ook even alleen werken kan heel prettig zijn. Bij ons op school kan en mag dat. We leren leerlingen zelf hun taken te plannen en zelfstandig uit te voeren. We leren leerlingen kritisch en probleemoplossend te werken.
  • Elke leerling heeft zijn eigen toekomst, wij willen het beste halen uit elke leerling. Wij werken aan een brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor iedere leerling. Hierdoor bouwt elke leerling aan zijn eigen toekomst met zijn eigen vaardigheden, kennis en kunnen. Zo werken we allemaal aan de “Jij” van elke leerling.

Ons onderwijs:

Het motto bij NOAP is ‘Jij mag (er) zijn! Dit houdt in dat wij rekening houden met de individuele mogelijkheden en werkwijzen van elk leerling. NOAP streeft ernaar om alle haar leerlingen een basis te bieden waarmee ze de rest van hun leven alles kunnen blijven leren, aansluitend op hun vermogens en wensen. Het doel van de Noordwijkse Methode sluit daar prima op aan: een leerling laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen.

 Hierbij worden drie elementen onderscheiden:
* Kennis: ‘Ik heb basiskennis en een brede algemene ontwikkeling’ (Taal en rekenen als basisvaardigheden met daarnaast zoveel mogelijk kennis over de wereld om je heen)
* Inzicht: ‘Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil’ (Leren nadenken over jezelf, reflecteren, verbanden leggen)
* Vaardigheden: ‘Ik pas mijn kennis en inzicht toe op mijn leven, mijn leren en de omgang met de wereld om mij heen’ (Leervaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden)

Terug naar Nederland of België
Uit reacties van ouders die terugkeren naar Nederland of Vlaanderen vernemen we vrijwel zonder uitzondering dat de leerlingen in cognitief opzicht, dus de aansluiting op de verschillende schoolvakken, zonder problemen weer instromen. Is men langer dan een jaar weg, dan is er zelfs vaak sprake van een duidelijke voorsprong. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de resultaten overwegend positief zijn. De meeste leerlingen stromen zonder problemen en doublures in op een school in Nederland.

Onze vakken en ateliers:

Nederlands

Het vak Nederlands bestaat uit een leerlijn voor taalonderwijs, met daarin de domeinen taalbeschouwing en woordenschat en spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Elke week komen 5 taallessen aan bod waaronder twee lessen taalbeschouwing, twee lessen woordenschat of stellen en een les spreken en luisteren. Het leerjaar is verdeeld in tien thema’s. Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets. Elke week komen twee spellinglessen aan bod. Het leerjaar is verdeeld in acht blokken. Na de tweede, vierde en zesde les volgt een signaleringsdictee. Na de achtste les volgt het einddictee.

Leesonderwijs
Wij onderscheiden in het leesonderwijs ontluikende geletterdheid, aanvankelijk lezen, technisch lezen en begrijpend lezen.

Rekenonderwijs – methode Rekenrijk
In de loop van het primair onderwijs verwerven kinderen zich – in de context van voor hen betekenisvolle situaties – geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’ gebruiken en worden ‘wiskundig geletterd’ en gecijferd.
De onderwerpen waaraan kinderen hun ‘wiskundige geletterdheid’ ontwikkelen, zijn van verschillende herkomst: het leven van alledag, andere vormingsgebieden en de wiskunde zelf. Bij de selectie en aanbieding van de onderwerpen wordt rekening gehouden met wat kinderen al weten en kunnen, met hun verdere vorming, hun belangstelling en de actualiteit, zodat kinderen zich uitgedaagd voelen tot wiskundige activiteit en zodat ze op eigen niveau, met plezier en voldoening, zelfstandig en in de groep uit eigen vermogen wiskunde doen: wiskundige vragen stellen en problemen formuleren en oplossen.
In de rekenwiskundeles leren leerlingen een probleem wiskundig op te lossen en een oplossing in wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen. Het uitleggen, formuleren en noteren en het elkaar kritiseren leren leerlingen als specifiek wiskundige werkwijze te gebruiken om alleen en samen met anderen het denken te ordenen, te onderbouwen en fouten te voorkomen.

Ateliers
Wij willen onze leerlingen individueel bekijken, benaderen en begeleiden. Daardoor en omdat het aantal leerlingen per jaargroep gering is, zijn er weinig momenten waarin de leerlingen in groepsverband kunnen werken. Om die reden hebben wij ons onderwijs in de middagen op een geheel nieuwe manier aangekleed. Deze manier van werken is gebaseerd op de ‘Noordwijkse Methode’; een integraal curriculum voor de basisschool vanuit een overkoepelende filosofie over leren.
De leerlingen werken in de ateliers aan projecten vanuit een overkoepelend thema. Hierbij zijn de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. Het doel hiervan is dat leerlingen zich breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interesses zijn. De basisvakken taal, lezen en rekenen komen in toegepaste vorm terug in de ateliers.
De op onze school belangrijke talen; Nederlands, Portugees en Engels zullen prominent aanwezig zijn in de vakateliers. De ontwikkeling van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de sociale vaardigheden staan bovenaan. Leerlingen van verschillende leeftijden kunnen tegelijkertijd in een ‘atelier’ bezig zijn en iedereen kan werken naar eigen niveau. De aard van de opdrachten zorgen ervoor dat voortbouwen op en uitbouwen van bestaande kennis, inventiviteit en creativiteit worden geprikkeld en gestimuleerd.

IMG_2692

In samenwerking met