NOAP

NOAP

Privacy policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door de NOAP ( Nederlands Onderwijs Algarve Portugal) De school is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij kunnen een groot deel van onze werkzaamheden alleen verrichten met gebruikmaking van persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, maar ook uw telefoonnummer, emailadres en NIF. De AVG eist dat met deze gegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt omgegaan, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien moet duidelijk worden gemaakt voor welk doel de gegevens worden verzameld en verwerkt.

Doel van de gegevensverwerking

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling: dit kunnen ook medische gegevens zijn (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD).

Rechtsgrond

Wij baseren de verwerking van de persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Sommige gegevens zijn we wettelijke verplicht om te verwerken in onze administratie zoals naam, adres en woonplaats, voor andere is er een gerechtvaardigd belang zodat we de juiste begeleiding kunnen bieden. Voor een aantal verwerkingen zullen we altijd uw expliciete toestemming vragen. Dit doen we bijvoorbeeld voor het publiceren van foto’s op de website, de schoolapp of op social media.

Verwerken van gegevens

De leerlinggegevens worden opgeslagen in google Drive wat beveiligd is met een wachtwoord. Wij zijn bezig om  ons te oriënteren op  de aanschaf van een digitaal administratiesysteem.

Onze leerlingen maken gebruik van digitaal leermateriaal van Junior Einstein en de Wereldschool, hiervoor hebben zij een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.  Wij conformeren ons aan de privacyreglement van Junior Einstein.

Privacy (junioreinstein.nl)
Privacy policy » Wereldschool – NL

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem . De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in onze beveiligde Driveomgeving.  CITO en in de onderwijssoftware van de door ons gebruikte lesmethodes. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Wij hebben met onze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en de manier waarop zij met de verwerking van de persoonsgegevens om gaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Wij vernietigen het papieren en digitale leerlingdossier van een kind twee jaar nadat het van school gaat, tenzij het naar speciaal onderwijs gaat. Wij mogen het dan pas drie jaar na vertrek vernietigen. De inschrijf- en verzuimgegevens van het kind worden vijf jaar na vertrek vernietigd. Naam, adres en contactgegevens worden wel bewaard.

Beveiliging

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben verschillende maatregelen genomen met betrekking tot de fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Gebruik door derden

Wij delen alleen gegevens met externen, nadat u daarvoor toestemming hebben gegeven, tenzij het een wettelijk verplichte gegevensoverdracht betreft, of een overdracht waarvoor de school wettelijk geen toestemming hoeft te vragen.

Rechten van betrokken

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de feitelijke gegevens niet kloppen, moeten de gegevens gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directie. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de autoriteitpersoonsgegevens

Als u wenst te reageren op deze privacyverklaring of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met de directie van NOAP

Contactgegevens:
info@noap.info

Afsluitende opmerking

NOAP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze privacyverklaring is bijgewerkt in september 2023.